Menu

Content

Breadcrumb

Roma, Marias Gjesting hos Elisabeth, 2016

Hellig er hans navn - Og hans miskunn Fra slekt til slekt (jfr. Luk 1,49b-50) Kjære Søstre Når vi betrakter Marias Gjesting, ledsager vi henne enda en gang på veien til Ain Karem. I denne byen stanser Maria på terskelen til et, for henne, kjent hus. Hun hilser på sin slektning Elisabeth.

Vi ser de to gravide kvinnene, som er forskjellige i alder: Maria, som bærer verdens Frelser under sitt uplettede hjerte, og Elisabeth, som bærer en av de største Profetene under sitt. Når vi kontemplerer dette bilde, blir vi berørt av gleden, som disse kvinnene er fylt av. Begge to er fullt ut klar over Guds inngripen i deres liv og derfor er deres hilsen så gledelig, hjertelig og diskré.

Full av takknemlighet, ber Maria hymnen „Magnificat” og lovpriser Gud for Hans barmhjertighet, som Han lar lyse over oss „fra slekt til slekt” (Luk 1, 50). Han „opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med gode gaver, … i sin godhet har Han tatt seg av Israel, sin tjener” (Luk 1, 52-54) for Hans kjærlighet kjenner ingen grenser. Også Maria erfarte barmhjertighetens gave i sitt liv, for Gud så til Hennes ringhet (jfr. Luk 1, 48) og opphøyet Henne over alle kvinner. Hun tar ikke selv æren. Hun forstår godt at alt i Hennes liv er Guds gave, fordi store ting har den Mektige gjort mot Henne (jfr. Luk 1, 49). Han har knust alle hindringer, til og med arvesynden, for å kunne plassere Kjærligheten, som Han vil skjenke verden, under Hennes rene og elskende hjerte. Utvalgt og gitt barmhjertighetens nåde, går Maria inn i samhandling med Gud for Hans frelsesverks skyld. Gjennom Henne, sender Gud Frelseren til verden, og, blant annet, ved Hennes forbønn, fortsetter Han å gi sin kjærlighet til verden og der i gjennom redde den fra dens undergang. Derfor kan vi, med rette, kalle Maria Guds Barmhjertighets Mor.

Ut i fra sammenhengen og dagens høytid, oppdager vi barmhjertigheten i Marias handling. Fra begynnelsen av er Hun „karet”, som Gud ønsker å fylle med barmhjertighet. Hun er kalt til handling, så Gud Fader, med Hennes hjelp, kan utøse sin barmhjertighet. Bekymret for menneskenes behov, gikk Hun i forbønn for dem hos Jesus ved å si „de har ikke mer vin” (Joh 2,3). Under korset opplever Hun sin egen Sønns død. Han som gir sitt liv for vår frelses skyld. Maria ønsker gode vilkår for ethvert menneske. Hun hjelper ved behov. Hun både elsker og er offervillig. Hl. Johannes Paul II har skrevet i Encyklikaen Dives in misericordia, at Marias „eget hjertes offer gjorde det mulig for henne selv å delta i åpenbaringen av den guddommelige barmhjertighet. Dette offeret er intimt forbundet med hennes sønns kors, som hun stod ved foten av på Golgata. Hennes offer er en enestående deltakelse i åpenbæringen av barmhjertighet. Det vil si Hennes delaktighet i Guds absolutte troskap og Hans kjærlighet til sin pakt med enkeltmennesket, Abrahams folk og hele menneskeheten. Pakten som han fra evighet av og har signert i tiden; Det er Hennes delaktighet i åpenbæringen, som ble endelig fullendt gjennom korset” (ovf. 9). Gjennom hendelsen, som rørte ved Hennes morshjerte, forstår Maria godt hva ensomhet, tristhet og smerte er. Ved å se på Sønnens død erfarte Hun selv lidelsen og skjønte enda bedre på hvilken måte barmhjertighet utrykker seg. Hun er „Den, som har den dypeste kjennskap til Guds barmhjertighets mysterium. Hun kjenner dens pris, og vet hvor høy den er.” (ovf. 9).

Hver dag, under kveldens Vesper, lovpriser vi Gud etter Marias eksempel og bruker ordene fra hymnen „Magnificat”. På denne måten forkynner vi med glede Hans store barmhjertighet, som realiseres for oss ved at Guds Sønn steg ned til verden. Han ble Menneske, løskjøpte oss fra synden og gjorde oss til Guds barn. Vi er bevisste på at vi er invitert inn til Hans barmhjertighet. Det er så å si vår arvelodd. Vi hat fått Guds kjærlighet, og vi er derfor kalt til å være barmhjertige som Han er barmhjertig (jfr. Luk 6,36). Forståelse av mysteriet hjelper oss til, av hele vårt hjerte, å forkynne, Guds storhet. Barmhjertighetens mysterium viser oss hva Gud har gjort for oss (jfr. Luk 1,49).

Barmhjertighetens År, som ble utropt av Pave Frans, stiller oss foran store oppgaver. Først og fremst, oppmuntrer det oss til å bli dypere kjent med Guds barmhjertighets mysterium og Dets virkning i våre liv. Deretter inspirerer det oss til daglig å realisere barmhjertigheten overfor vår neste. Ved å se på Marias eksempel, oppdager vi, at takket være Hennes samarbeid med Guds nåde, åpenbarte Guds barmhjertighet seg i Hennes mildhet og følsomhet overfor andre mennesker. Også når vi åpner oss for Guds kjærlighets virke, kan den forvandle våre hjerter og dermed gjøre oss følsomme overfor vår neste. Forandringen hjelper oss til å praktisere barmhjertighet. Det skjer ikke, fordi vi er pålagt tjenesten, men fordi vårt eget hjerte oppmuntrer oss. Hjertet kommer til å mobilisere oss til å tjene andre.

For hver og en av oss er Maria „et forbilde for vår tro og viser oss veien til Kristus” (K 62). Derfor må vi betrakte Hennes liv som eksempel, for i likhet med Henne, å bli tegn på Guds godhet og barmhjertighet. Mange av våre Søstre har etterfulgt Hennes eksempel, idet de praktiserte barmhjertigheten med tanke på Jesu ord: „For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg…” (Matt 25, 35 f.). Dette er veien, som også vi kan gå, for å nærme oss Jesus. Barn, ungdom og eldre trenger oss. Hver dag møter vi lidende, ikke bare på grunn av sykdom, men også på grunn av arbeidsløshet, mangel på levebrød, ensomhet og mangel på kjærlighet og forståelse i egen familie, på jobben og i fellesskapet. Derfor, idet vi etterligner Maria i besøkets mysterium, skal vi gå modig dit, hvor mennesker lider. Vi kan gi det et ord fra vårt hjerte, hjelpe til og ved behov, følge ham eller henne i dennes siste øyeblikk på jorden.

Kjære Søstre, i anledning festen for HJM Gjesting hos Elisabeth ønsker jeg, at vi erfarer Marias varme omsorg og Hennes moderlige forbønn hver dag. Må Hun bønnfalle Gud om å styrke oss med dyp tro og sann kjærlighet. Må Hun øve oss i gode mellom menneskelige møter, som bygger opp enheten og oppmuntrer oss til å praktisere barmhjertighet og åpner oss for Gud. La oss, i våre liv, være gode og gjensidige eksempler for hverandre.

Jeg ønsker alle en god og dyp opplevelse av festen for HJM Gjesting hos Elisabeth. Herved, sender jeg dere, Kjære Søstre, hjertelige hilsener også fra Rådsøstre og alle Beboerne i generalhuset,

Deres hengivne i Herren
Moder Samuela Werbińska
generalsuperior

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III